Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen ‘Dieet voor jou- Praktijk voor Voedings- en Dieetadvisering’ en haar opdrachtgever voor behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten en andere natuurlijke of rechtspersonen, of hun wettelijke vertegenwoordigers die de diëtist raadplegen. Behandeling gaat uitsluitend via afspraak vooraf.

Verhindering
Wanneer u een afspraak heeft gemaakt maar u bent onverhoopt verhinderd, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren telefonisch (voicemail inspreken) of per mail af te zeggen. Wanneer u de afspraak niet of niet tijdig heeft afgezegd, dan wordt de voor u geplande tijd in rekening gebracht. Dit kan niet in rekening gebracht worden bij de zorgverzekeraar.

Privacy
De diëtist is gebonden aan het medische beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften rond persoonsregistratie. Diëtistenpraktijk ‘Dieet voor jou’ gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Er wordt alleen informatie aan derden doorgegeven als u daar toestemming voor heeft gegeven. Uw huisarts ontvangt altijd een schriftelijke rapportage wanneer u bent doorverwezen. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken.

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging van de cliënt van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de diëtist.

Kosten en betaling
Diëtistenpraktijk ‘Dieet voor jou’ informeert de cliënt over de kosten van de dieetadvisering. Een actueel overzicht van de kosten en tarieven staat op de website.

Declaraties
Diëtistenpraktijk ‘Dieet voor jou’ zal in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Als dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd. Facturen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan.

Betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever niet betaalt, zullen alle kosten die verband houden met de inning van deze kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden ook verstaan de kosten van incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Incasso
Diëtistenpraktijk ‘Dieet voor jou’ is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Verschuldigdheid
Bij verschil van mening over de te betalen diensten, zijn de administratieve gegevens van diëtistenpraktijk ‘Dieet voor jou’ bindend, tenzij het tegendeel bewijsbaar is.

Klachten
Bespreek uw probleem eerst met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u laat weten waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dat kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerste lijn, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden kunt u opvragen, wij mailen deze graag. Wilt u liever een exemplaar op papier? Dit kunt u kosteloos krijgen bij uw diëtist.

Hoofddorp mei ’15